Vedtægter for Favrskov Idrætssamvirke
 
Vedtægter for Favrskov Idrætssamvirke vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde, Hadsten den 26. februar 2009.
Ændringer er foretaget på de ordinære repræsentantskabsmøder:
 • 20. februar 2014 (Håndværkerskolen, Hadsten)
 • 2. marts 2017 (Nilles Kro)
 

§ 1 Navn og hjemsted

Organisationens navn er Favrskov Idrætssamvirke. Dens hjemsted er Favrskov Kommune. Idrætssamvirket er en interesseorganisation for idrætsforeninger i Favrskov Kommune.

§ 2 Formål

Organisationens formål er:
1) At varetage idrætsforeningernes interesser.
2) At virke som bindeled mellem dens medlemsforeninger til fremme af sammenhold og samarbejde på tværs af foreningerne.
3) At varetage og fremføre medlemmernes fælles interesser, herunder fungere som talerør til det offentlige på idrættens fælles vegne, her især til kommunen.
4) At fremme idrætsinteressen i Favrskov Kommune.

§ 3 Medlemskab

Som medlem af Favrskov Idrætssamvirke kan optages enhver, i Favrskov Kommune hjemmehørende idrætsforening, som er medlem af en anerkendt landsorganisation, for eksempel Danmarks Idrætsforbund (DIF) - Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) - eller lignende. Foreninger der har idrætslignende aktiviteter, men som ikke er medlem af en landsorganisation kan i særlige tilfælde optages som medlem.

§ 4 Indmeldelse

Anmodning om optagelse sendes til ldrætssamvirkets formand. Anmodningen vedlægges den ansøgende forenings vedtægter, beskrivelse af opbygning (for eksempel underafdelinger m.m.) samt fortegnelse over den siddende bestyrelse. 

Anmodningen forelægges Idrætssamvirkets bestyrelse, som suverænt afgør om medlemskab kan finde sted.

§ 5 Udmeldelse/eksklusion

Udmeldelse skal ske skriftligt til ldrætssamvirkets formand, senest den 30. september til udmeldelse pr. den 31. december i samme kalenderår. Alle medlemmer skal overholde Idrætssamvirkets vedtægter og regler, i modsat fald kan idrætssamvirket udelukke medlemmet. Repræsentantskabet bestemmer suverænt, om et medlem skal udelukkes og i hvor lang en periode. Et medlem kan ekskluderes af repræsentantskabet, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede i Idrætssamvirkets repræsentantskab stemmer herfor.

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet og forfalder til betaling en gang årligt. Kontingentopkrævningen udsendes ultimo december/primo januar og skal være indbetalt inden udgangen af februar. Undlader et medlem at betale inden fristens udløb, mister foreningen sine medlemsrettigheder og kan ikke stemme på årsmødet.

§ 7 Repræsentantskab

Repræsentantskabet er Idrætssamvirkets højeste myndighed. Repræsentantskabet består af to medlemmer fra hver af de tilsluttede foreninger, men hver forening har kun en stemme. Medlemsrepræsentanterne udpeges af den respektive medlemsforening, som tillige har pligt til at holde Idrætssamvirket orienteret om navn, adresse og e-postadresse på de til en hver tid over for idrætssamvirket befuldmægtigede personer. Ingen kan repræsentere mere end en forening.

§ 8 Årsmøde i repræsentantskabet

Hvert år i marts måned afholdes der ordinært repræsentantskabsmøde, hvor der som minimum skal være følgende punkter på dagsordenen:
 • Valg af dirigent.
 • Årsberetning, som fremlægges af bestyrelsen.
 • Årsregnskab, som fremlægges af bestyrelsen.
 • Indkomne forslag.
 • Budget og kontingent for det kommende år.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af bestyrelsessuppleanter.
 • Valg af revisorer.
 • Valg af revisorsuppleant.
 • Eventuelt.
Den siddende bestyrelse afgår ikke, før der er valgt en ny bestyrelse.

§ 9 Repræsentantskabsmøder

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned. Formanden sørger for udsendelse (minimum som e-post) af indkaldelse og dagsorden, senest 21 dage før mødet. Forslag der ønskes behandlet på næste møde skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Referenten (sekretæren) sørger for udsendelse af referat senest 14 dage efter mødet.
 
Adgang til at deltage i repræsentantskabsmøder har medlemsforeningernes 2 repræsentanter samt Idrætssamvirkets bestyrelse. Repræsentantskabsmøder ledes af dirigenten. Beslutninger på repræsentantskabsmøderne træffes ved stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves dog, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Hver medlemsforening har en stemme. Dirigenten bestemmer afstemningsmetode, dog skal afstemningen være skriftlig og anonym, hvis et medlem begærer dette.
 
Bestyrelsen kan, efter behov, indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Mindst 10 % eller flere af medlemsforeningerne kan forlange, at formanden indkalder til repræsentantskabsmøde. Der gælder de samme varsler som ved ordinært repræsentantskabsmøde.

§ 10 Bestyrelsesvalg

Ved det årlige ordinære repræsentantskabsmøde vælger repræsentantskabet en bestyrelse. Bestyrelsen skal bestå af 5 personer fra repræsentantskabet, og endvidere vælger repræsentantskabet 1 suppleant for bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
 
Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Udtræder et bestyrelsesmedlem i løbet af sin valgperiode, indtræder en bestyrelsessuppleant i bestyrelsen for det udtrædende bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.
 
Senest 14 dage efter det ordinære repræsentantskabsmøde vælger bestyrelsen formand, næstformand, kasserer, sekretær. Bestyrelsen varetager Idrætssamvirkets daglige ledelse.

§ 11 Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 8 gange om året. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, 3 bestyrelsesmedlemmer kan forlange, at formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Formanden sørger for udsendelse (minimum som e-post) af indkaldelse og dagsorden, senest 8 dage før mødet. Forslag, der ønskes behandlet på næste møde, skal være formanden i hænde senest 5 dage før mødet. Referenten sørger for udsendelse af referat senest 14 dage efter mødet. Bestyrelsesmøder ledes af formanden. Beslutninger på bestyrelsesmøderne træffes ved stemmeflertal, er der stemmelighed, tæller formandens stemme som afgørende.

§ 12 Regnskab og revision

Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsregnskabet skal indeholde resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet skal revideres af de på repræsentantskabsmødet valgte revisorer.
 
Ved det årlige ordinære repræsentantskabsmøde vælger repræsentantskabet 2 revisorer samt 1 suppleant herfor. Revisorerne og suppleanten herfor kan ikke være medlem af idrætssamvirkets bestyrelse.

§ 13 Tegning og hæftelse

Idrætssamvirket tegnes af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der påhviler ikke Idrætssamvirkets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser som måtte påhvile Idrætssamvirket.

§ 14 Idrætssamvirkets opløsning

Idrætssamvirket kan opløses, når 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst 14 dage og højst 28 dages mellemrum med hver mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede beslutter dette.
 
I tilfælde af Idrætssamvirkets opløsning tilfalder eventuelle midler et almennyttigt formål, der bestemmes af det sidste afholdte repræsentantskabsmøde.